Verzekering

____________________________________________

 

De Nederlandse Golf Federatie (NGF) heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten ten behoeve van haar leden. De premie van deze verzekering wordt betaald door de gezamenlijke Nederlandse golfclubs.

Onder deze collectieve verzekering valt zowel materiële schade als lichamelijk letsel, voor zover aan derden veroorzaakt binnen het kader van de golfsport.

Het dekkingsgebied is de gehele wereld. Deze verzekering geeft dekking tot maximaal

€ 1.250.000 per gebeurtenis.

Door deze verzekering zijn alle leden van Golfvereniging De Batouwe verzekerd, alsmede alle gasten, dagcontributiespelers, caddies, greenkeepers, organisatoren van toernooien, golfprofessionals en de medewerkers van de horeca.

Als bij schade blijkt dat er nóg een aansprakelijkheidsverzekering van toepassing is, waar de betreffende schade onder valt, gaat deze laatste verzekering voor.

Voor materiële schade, zoals schade aan geparkeerde auto's, geldt een eigen risico van

€ 125 per schadegeval. Er is geen eigen risico voor aansprakelijkheid wegens toegebracht lichamelijk letsel.

Uitgesloten van deze verzekering is de aansprakelijkheid voor schade door diefstal of vermissing van persoonlijke eigendommen van leden en bezoekers van De Batouwe. Het is echter wel mogelijk hiervoor individueel een golfuitrustingsverzekering af te sluiten waardoor verlies en diefstal van en schade aan de golfuitrusting is gedekt.

Voor informatie over de volledige polisvoorwaarden van de collectieve verzekering kunt u contact opnemen met het Secretariaat van onze vereniging.