Vertrouwenscontactpersoon
____________________________________________


Tijdens de ALV van 17 november 2014 is het NGF Tuchtreglement Seksuele Intimidatie 2013 goedgekeurd. Dit betekent dat alle leden van Golfvereniging De Batouwe onder dit reglement vallen. Marijke Siegers-Arntz is voor onze Vereniging de Vertrouwenscontactpersoon.
Zij gaat betrokkenen binnen de Vereniging (Jeugd-commissie en Jeugd-coaches, de Pro's en personeelsleden) nader informeren over het tuchtreglement. Maar vooral inventariseren waar eventuele risico's zijn binnen de organisatie of de Vereniging en wat preventieve acties kunnen zijn. Met hen wordt besproken hoe we gezamenlijk aan een veilig klimaat binnen onze club kunnen werken. Niet zo zeer omdat er nu een onveilig klimaat zou zijn, maar vooral ook hoe we de huidige situatie kunnen continueren.

In de Algemene Vergadering van het NOC-NSF van 20 mei 1997 hebben alle sportbonden van Nederland, dus ook de NGF, zich reeds gecommitteerd aan de 'Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport' en een intentieverklaring ondertekend voor het actief voeren van beleid tegen seksuele intimidatie in de sport.

Om tussen alle sportbonden eenduidigheid ten aanzien van de aanpak van seksuele intimidatie te bewerkstelligen, heeft de NOC-NSF een 'Blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie in de sport' ontwikkeld.

De NGF heeft op basis van bovenstaande een SI-Reglement* opgesteld dat op 23 november  2013 door de ALV van de NGF is goedgekeurd. Zoals bovenvermeldt is dit SI-reglement op 17 november 2014 goedgekeurd door de ALV van onze Golfvereniging. Daarmee hebben alle leden zich gecommitteerd aan dit reglement.

Het Bestuur van Golfvereniging De Batouwe gaat ervan uit en heeft er ook alle vertrouwen in dat alle leden, personeel en gastspelers elkaar met respect benaderen. Mocht zich er een situatie voordoen, waarin u zich niet gerespecteerd of niet veilig voelt, dan adviseert het Bestuur u contact op te nemen met onze Vertrouwenscontactpersoon.

Marijke Siegers-Arntz
Vertrouwenscontactpersoon
Golfvereniging De Batouwe*NGF Tuchtreglement seksuele intimidatie (2013)

Bijlage met gedragsregels